погрешен

wrong

adj


Български-английски малък речник. 2014.

Look at other dictionaries:

 • погрешен — прил. грешен, сгрешен, неточен, неверен, лъжлив, неправилен, объркан, сбъркан, лъжовен, крив, непоправим прил. измамен прил. незаконен, фалшив прил. неблагоприятен прил. неизправен …   Български синонимен речник

 • кикс — (анг. kick) 1. спорт: а) погрешен удар во билјардот; 6) погрешен удар во фудбалот 2. муз. неуспешно фатен (висок) тон во пеењето 3. погрешен потег, грешка воопшто …   Macedonian dictionary

 • алолалија — (грч allos друг, laleo брбори) мед склоност кон погрешен изговор на зборовите, погрешно зборување …   Macedonian dictionary

 • вициозен — (лат. vitiosus) 1. погрешен 2. изопачен, порочен 3. фаличен …   Macedonian dictionary

 • дезориентира — (фр. desorienter) 1. доведе/доведува во состојба на дезориентираност, збуни/збунува 2. наведе/наведува на погрешен пат …   Macedonian dictionary

 • дезориентиран — (фр. desorienter) 1. што не може да се снајде и да се определи во некоја ситуација или во некој простор, во некое место 2. заведен од вистинскиот пат, наведен на погрешен пат, збунет …   Macedonian dictionary

 • дисхармоничен — (лат. dis , грч. harmonia) 1. несогласен, погрешен во тонот 2. што ја нарушува согласноста …   Macedonian dictionary

 • дисхармонија — (лат. dis , грч. harmonia) 1. муз. несогласување на тоновите, погрешен тон 2. несогласност, раздор, расцеп …   Macedonian dictionary

 • ескапада — (фр. escapade) 1. погрешен скок скок на коњ настрана 2. фиг. палав потфат, палавост, лекомисленост, непромислен чин, будалштина …   Macedonian dictionary

 • жаргон — (фр. jargon) некнижевен, погрешен (многупати и неразбирлив) говор на некое место или на некој општествен слој …   Macedonian dictionary

 • инкоректен — (лат. incorrectus) 1. неправилен, погрешен, неисправен, неточен 2. непристоен, неуреден …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.